Lgr 11 – Elevernas ansvar och reella inflytande

När det gäller elevens ansvar, kan man diskutera en hel del, men jag vill ta upp en aspekt.

Skolans mål är att varje elev

 • tar ett personligt ansvar för sina studier och arbetsmiljö
 • […]

Läraren ska

 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad.
 • […]

Det här är problematiskt med tanke på formuleringarna på många ställen för övrigt i läroplanen. Och det gäller inte endast Lgr 11 utan även Lpo 94. Men här finns tydliga riktlinjer och ska-satser som på något sätt underminerar inflytandet. Man skulle kunna säga att detta handlar om ett eget ansvar och inflytande på vissa villkor.

Det kan även finnas en risk för att man lägger alltför stor vikt vid att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar så att målen inte uppnås. En annan sak är frågan om vad ett personligt ansvar är. Gäller det rent allmänt eller individuellt. Om man skall utgå från andra mål och riktlinjer t.ex. ta hänsyn till elevernas förutsättningar, ja då kan detta med eget ansvar se olika ut.

Jag ser inte att det finns någon svårighet eller motsättning i att eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt och arbetsformer, men när det gäller undervisningens innehåll ser jag en del hinder..

I Lgr 11 betonas att eleverna skall få vara med och planera undervisningen.

På ett tidigt stadium under min lärarutövning gav jag mina studenter en möjlighet att ha ett reellt inflytande på undervisningens innehåll. De hade många synpunkter på mitt upplägg och jag lyssnade. Men, när det kom dithän att de skulle bli delaktiga och vara med att planera, nådde de insikten att de inte kunde ha detta, eftersom de ännu inte gått kursen. Och så bör det väl ändå vara även i grundskolan. Det är svårt att ha ett reellt inflytande på ett innehåll som man ännu inte lärt sig. Numera planerar jag alltid undervisningen – men preliminärt. De flesta har inga synpunkter mer än – Det är svårt att säga något, eftersom vi inte gått kursen än.

Hur gärna vi än vill uppnå vissa saker, finns vissa helt naturliga hinder. Hur gärna man än vill att elever och studenter skall få ett reellt inflytande.(Det är ju deras utbildning) kommer man inte ifrån detta faktum.

Man kan inte ämnet förrän man studerat det!

När det gäller punkten att eleverna skall ta ansvar sin egen inlärning, förstår jag inte riktigt i vilken mening man menar detta. Menar man att eleven skall ansvara för att utföra uppgifter, läsa läxor mm eller den egentliga inlärningen som blir till kunskap i någon form. Som lärare ansvarar man ju för att ge eleverna uppgifter som stimulerar inlärningen och lärandet. På så sätt har läraren ansvar för elevernas inlärning. Men garantera den, går aldrig. Möjligen skulle ansvaret ligga i att eleverna själva talar om att de inte lärt sig något. Men, jag som lärare kan se att någon lärt sig något innan den har upptäckt detta själv. Så gåtfullt är det alltså! Det kan säkert finnas en mängd förklaringar, men just nu vill jag inte spekulera i detta eftersom det kan vara olika från individ till individ.

Slutligen vill jag koppla detta med inflytande till att skolan vilar på demokratisk grund

 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad.

Här ställer jag mig undrande till på vilket sätt detta svarar mot demokrati om graden av inflytande har med ålder och mognad att göra. En annan fråga är vem som skall avgöra detta.

Frågan är öppen för diskussion!

2 tankar på “Lgr 11 – Elevernas ansvar och reella inflytande

 1. helena

  Jag jobbar i förskolan och satt och läste den reviderade Lpfö 98 och tänkte att jag var tvungen att se vad står reellt inflytande för? Många svar kom upp men ditt var intressant. På förskolan upplever jag att jag har svårt att få in ett visst lärande i tex gympan om bara barnen får bestämma programmet. Visst jag ser fullt med saker som de får med sig men ibland har man ju syftat till att träna på nått som vi behöver ”nöta” in och jag ser ju att det som barnen tycker är svårt undviks och det som är kul kanske inte alltid utvecklar det de enligt mig behöver, eller. I min planering så försöker jag som du också skriver en kul men lärande och utvecklande aktivitet. Vi har barnråd en gång i månaden för att ta in vad barnen upplever, vill förändra etc.

  1. Monika Inläggets författare

   Möjligen får vi som pedagoger avgöra hela tiden på vilket sätt barn och elever kan ha ett reellt inflytande. Om det hade stått inflytande skulle det varit enklare. Men ett reellt inflytande?!

   Tack för att du ville berätta.

Kommentarer är stängda.