Lgr 11 – Entreprenörskap

Jag har nu fått tag på kapitel 1 och 2 i Lgr 11 och under rubriken Skolans uppdrag läser jag bl.a.

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna ideér och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. (Lgr 11, sid 6)

Så långt är allt gott och väl. Självklart skall skolan stimulera allt detta och ge eleverna möjlighet till självständighet och lagarbete.

Men så står det direkt efter.

Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (A.a.)

Det kan så vara. Men är det endast i den meningen som alla dessa förmågor skall utvecklas?

Vad betyder då entreprenörskap? Jag kopplar detta främst till näringslivet, då man använder just det begreppet. På Wikipedia står följande om det:

Entreprenörskap kan definieras som ”förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter”. Entreprenörskapet får någonting att ändra riktning. Nya infallsvinklar hittas och utvecklas. En entreprenör skapar nya affärsverksamheter och organiserar marknaden på ett nytt sätt.

Skolan skall förbereda till möjligheter att klara sig i samhället på demokratisk grund, vilket står i Skollagen (2010:800). Men i Lgr 11 under rubriken Skolans uppdrag specificerar man i vilket syfte skolan skall stimulera dessa förmågor att identifiera möjligheter och lösa problem. Min fråga är här om detta kan göras utifrån värdegrunden att skolan vilar på demokratisk grund om man inte kan välja bort främjandet av entreprenörskap. Och vidare är frågan om det är skolans uppgift att skapa entreprenörer eller att ge framtidens vuxna möjligheter att själva bestämma vad de skall använda sin kreativitet till. Att denna punkt är så riktad mot näringslivet när så mycket annat inte gör det, innebär att man kan starkt ifrågasätta om inte formuleringen kan tolkas som ett uttryck för särintressen.

Min fråga är om skolan skall styras av särintressen. Enligt värdegrunden är det fråga om att ge eleverna möjligheter att utvecklas i enlighet med sina egna förutsättningar mm.

På Wikipedia står även följande:

Entreprenörskap är oftast kopplat till näringslivet. Entreprenörskap som sker för att man ser att det finns ett behov i samhället som inte är tillgodosett, benämns samhällsentreprenörskap eller socialt entreprenörskap. Samhällsentreprenören vill bidra med något gott till samhället.

Om det stått entreprenörskap, samhällsentreprenörskap eller socialt entreprenörskap hade man varit mer nyanserad och opartisk. Att skolan skall vara saklig och allsidig står som en punkt i Lgr11. Men kan man säga att formuleringen om entreprenörskap är det, då de olika formerna inte uttalas. Det är inte svårt att tolka att skolan skall verka för att utbilda företagare eller människor som verkar i enlighet med företagandet.

I Lgr11 finns till skillnad mot Lpo 94 ska-satser för vad lärarens skall göra. Det står inget om entreprenörskapet i dessa, men inget säger att lärarna inte på grund av formuleringen om entreprenörskap kommer göra dessa kopplingar när de tolkar innebörden av riktlinjerna.

[…] Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen […] (Lgr 11 sid 5)

Men, kan man fråga sig, är inte det här bra då? Behöver inte samhället och näringslivet företagsamma människor. Jag håller helt med om detta. Det jag vill peka på är att detta inte är i linje med skolans uppdrag att vara saklig och allsidig, utan att detta präglas av ett speciellt särintresse. Inte alla är för företagande och de flesta kommer heller aldrig bli företagare. Det här är en punkt som jag ser det, som är riktad mot en speciell grupp av människor i vårt samhälle i syfte att tillgodose deras önskemål, behov och intressen. Varför annars använda ett begrepp som är så starkt förbundet med näringslivet?

4 tankar på “Lgr 11 – Entreprenörskap

 1. janlenander

  Du spetsar på ett intressant sätt till formuleringarna så att en det blir en större konflikt mellan entreprenörskap och andra mål än det egentligen är. Det är ändå intressant att analysera glidningen mot att se framgångsrikt agerande i en marknadsekonomin som ett mål som är centralt för hela samhället. Inte riktigt lika centralt som demokratin i sig själv, vilken ju får mycket eget utrymme, men ändå väldigt centralt. Det här flyttar värdegrunden åt höger politiskt men inte så långt att det inte är troligt att även de flesta socialdemokrater kan tycka att det här är en förbättring.

  Jag är en förespråkare för att skolvärlden ska formulera och analysera den värdegrund som den lagstiftande makten ger uttryck för och att vi inte har till uppgift att kritisera eller förändra denna i grundläggande mening.

 2. Monika Inläggets författare

  Det är de första tolkningarna jag gör av den nya läroplanen och de är alltid lite tillspetsade och grovhuggna. Kommer förfina dem sen. Sen hårddrar jag alltid, då det leder till diskussion, reflektion och ett lärande.

  Mitt jobb är att kritiskt granska styrdokument, teorier, utbildningspolitik mm. speciellt eftersom jag undervisar om det. Vilka svårigheter kan olika typer av målformuleringar få, när de t.ex. skall samverka med mål som formulerats som öppnar upp för tolkningar som skapar en konflikt. Hur kan man tolka ett mål i relation till ett annat. För övrigt håller jag helt med om att man skall försöka få fram själva kärnan i formuleringarna. Men det är inte alltid så enkelt.

 3. janlenander

  Utbildningsvärlden bör förstås ha en funktion liknande lagrådets, där de tar upp inkonsekvenser i uppdraget från politikerna även om det kan uppfattas som kritik. En krtisk granskning kan vara mycket nödvändig trots att det inte är skolvärldens uppgift att kritisera den politiska inriktningen.

 4. Monika Inläggets författare

  Det går aldrig att komma ifrån med vårt system att läroplanerna präglas av den rådande politiska inriktningen. Om det står i styrdokumenten att man skall verka för något i en speciell riktning är det likställt med andra lagar i samhället. Man kan inte bortse från en ny lag därför att man anser att den tidigare var bättre.

Kommentarer är stängda.