Lpo 94 visavi Lgr 11 Språk, lärande och identitetsutveckling

Skolans uppdrag

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lpo94 s. 5).

Skolans uppdrag är detsamma i Lgr 11.

Mål och riktlinjer

Kunskaper:

”Mål att sträva mot i Lpo 94
Skolan skall sträva efter att varje elev

 • utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk” (Lpo94 s.9).

Detta finns inte kvar som strävansmål i Lgr 11 (dessa är borttagna) utan som uppnåendemål dock modifierade (se nedan). Man kan även fundera över vad som är ett rikt och nyanserat språk.

”Mål att uppnå i grundskolan (Lpo 94)
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola

 • behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt  och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift,

I Lgr 11 står följande:

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt nyanserat sätt
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

Skillnaderna när det gäller speciellt det svenska språket är att det inte betonas i Lgr 11 att eleverna skall lära sig vårda sitt språk.

Skillnaden är större när det gäller det andra målet om att behärska svenska språket – i Lp0 94 betonas att eleverna kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift, medan det i Lgr 11 betonas att tänkandet skall vara kritiskt och grundas på kunskaper och etiska överväganden.

I Lpo 94 kan man tolka formuleringen som att det är elevens egna ideér och tankar såväl som andras som skall uttryckas, medan det i Lgr 11s formulering att det är på förhand given kunskap som tänkandet skall grunda sig på.

Jag ser det som önskvärt att det kritiska tänkandet betonas mer, men samtidigt olyckligt att formuleringarna inte är tydliga vad gäller möjligheten för elevens egna tankar och ideér att få utrymme.

I Lgr 11 står under rubriken Riktlinjer.

Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven

 • […]
 • får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling
 • […]

… och därigenom, som jag ser det …

 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan
 • ge utrymme för elevens förmåga att själva skapa och använda olika uttrycksmedel
 • stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter
 • […]

Men detta gäller alla mål under rubriken 2.2. Kunskaper och är inte specifikt riktat mot tänkandet.

Finns det en risk att detta med språk och tänkande endast får stöd av en enda punkt. Hur läraren ska organisera och genomföra arbetet? Om det kritiska tänkandet betonas framför egna tankar och ideér är frågan om det är möjligt att ta hänsyn till varje enskild individs tänkande. Ja, det är möjligt, men kommer det kunna bli det som det ser ut inom skolan idag. Finns resurserna, den pedagogiska kompetensen hos de lärargrupper som inte gått den nya lärarutbildningen och fått ta del av den moderna pedagogiska forskningen? Finns den hos icke behöriga lärare. Finns det utrymme för alternativa undervisningsmetoder? Och utrymme för olika lärarpersonligheter?