Förnuftet vinner

Det blir ingen begränsning av mobilstrålningen

Vid dagens sammanträde fattade Miljönämnden ett enhälligt beslut där man var överens om att ärendet gällande upplevd ohälsa från mobilbasstationer ska avslutas utan åtgärd.

Nämnden menar att det inte går att utesluta att exponering av strålning från mobilbasstationer kan ha en biologisk negativ påverkan på människors hälsa. Grunden för beslutet är trots detta att miljönämnden med säkerhet inte kan överblicka vilka konsekvenser en strålnivå på 50 nanowatt/m2 får på många viktiga samhällsfunktioner i och omkring Venjan.