Urholkning av högskola och universitet

SULF har kommit ut med en rapport om urholkningen inom högskole- och universitetsområdet. Det är mycket siffror och det tar för lång tid att återge dem. Men det går att ladda ner rapporten som pdf hos SULF.

Deras slutsatser är följande och långt ifrån obekanta för min del:

”Urholkningen har påverkat utbildningens kvalitet
De minskande resurserna per student har fått följande konsekvenser för utbildningen, konsekvenser som leder till kvalitetsförsämringar, en del på kort sikt andra först på längre sikt:
• Mindre undervisningstid per vecka för varje student
Detta är antagligen den effekt som uppmärksammats mest av enskilda studenter, studentkårer, SFS och andra fackliga organisationer, där så lite som 4-6 timmars undervisning per vecka inte är alldeles ovanligt.
• Större undervisningsgrupper
Detta försvårar diskussioner och studentaktivitet, påverkar valet av examinationsformer, leder till färre valbara inriktningar för studenternas specialisering och ibland till nedläggning av kurser med för få deltagare.
• Mindre tid för lärarnas för- och efterarbete
Detta försämrar lärarnas möjligheter att förnya kursinnehåll och pedagogik samt påverkar examinationsformerna negativt.
• Universitetslärare arbetar obetald övertid eller försummar sin forskning
Lärare som känner stort ansvar för sitt ämne och sina studenter har lagt ner allt mer obetald arbetstid på sin undervisning och försummat sin tid för forskning eller kompetensutveckling.
• Svagare löneutveckling för universitetslärare än inom andra sektorer
Löneutvecklingen inom universitets- och högskolesektorn har varit svagare än inom andra delar av statsförvaltningen och ännu svagare om man jämför med den konkurrensutsatta sektorn, 77 procent jämfört med drygt 90 procent under perioden 1995-2011. En sådan eftersläpning av lönerna kommer i längden att leda till allt större svårigheter att rekrytera kvalificerade lärare
och forskare till högskolan, vilket kommer att påverka kvaliteten på både utbildning och forskning.

Ofta inträffar flera av dessa konsekvenser samtidigt.”

*

Björklund håller med om verklighetsbeskrivningen, men skyller på socialdemokraterna, trots att han själv medverkat till att  6.7 miljarder har skurits ner inom området. Läs vidare HÄR och ta del av Björklunds egna ord.